Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti Oddílu pěší turistiky v roce 2018

18. 2. 2019

Zpráva o činnosti Oddílu pěší turistiky

TJ KOTVA Braník v roce 2018

 

Dámy a pánové, vážení přátelé turisté, kamarádi !

Rok 2018 je už za námi a proto Vám předkládám zprávu o stavu OPT KOTVA a jeho činnosti v tomto roce, tedy roce 2018.     

Činím tak nerad, ale bohužel mi nezbývá než  opakovat znění svých minulých zpráv. A proto jen ve stručnosti o stavu našeho oddílu. Nadále oddíl stárne a ubývá počet jeho členů. Nedaří se nábor nových členů, ač se o to velmi snažíme.  Zkoušíme oslovovat party turistů, které potkáváme na našich putováních ať už turistických či trempských, vezmou si se zájmem naše materiály a už se neozvou. Lidé totiž nechtějí v současnosti být organizováni. Raději chodí sami, v menší partě a organizací se obávají. K tomu připočtěme, pro náš oddíl, nesmyslnou výši příspěvků do naší TJ, vloni ještě výborem TJ navýšených. Příspěvky do TJ  nám ale žádnou zpětnou vazbou financemi nepřispívají na naši činnost a máme tu odpověď na otázku proč se zájemci o členství nejprve živě zajímají, neboť naše akce jsou zajímavé a atraktivní, mají i nápady na jejich rozšíření, zpestření a když se dozvědí o výši členského příspěvku do TJ bez jakékoli návratnosti, omluví se, že si to rozmysleli. 

Tak raději k věcem příjemnějším, tedy k meritu mojí zprávy, tedy k naší činnosti.

V roce 2018 náš oddíl uspořádal celkem 87 akcí. Zde se již začínají odrážet vlivy zmiňované na začátku mé zprávy, neboť je to o celých 20 méně než v roce 2017. I tak je to počet velmi obdivuhodný a úctyhodný. Samozřejmě se tu  problém nedostatku vedoucích těchto akcí a stárnutí.. V plánu činnosti měl oddíl  55 akcí a plán jsme beze zbytku naplnili. Kromě toho se nad tento plánovaný předpoklad uskutečnilo dalších 32 akcí. Ani v roce 2018 jsme nemuseli zrušit žádnou akce.

Činnost oddílu je přes zmíněné obtíže velmi pestrá. Oddíl pořádá několik typů turistických akcí, některé dokonce jako jediný v Praze, o kterých se nyní zmíním.

Početně nejvíce se uskutečnilo tzv. Seniorských střed, které jsou současně i nejhojněji navštěvované. Těchto celkem 25 akcí se zúčastnilo celkem 303 zájemců ( z toho 20 hostů) a téměř všechny tyhle akce vymyslel a ideově nabil Jirka Havelka, který jich také mnoho odvedl a u ostatních mu vypomohli kamarádi Benáčková a ostatní. Výlety míří do okolí Prahy, většinou v dosahu MHD, „300“-kových busů a vlaků. Délka tras je koncipována vzhledem k věku účastníků. Trasy měřily celkem  145 km.

Další formou činnosti jsou sobotní výlety do někdy i vzdálenějších oblastí. Ve vedení těchto akcí se vystřídali všichni členové výboru OPT a několik dalších ochotných členů oddílu. Tyto akce jsou vesměs jednodenní a plánovaných a také uskutečněných jsme absolvovali 21 a neplánovaných 29, dohromady tedy 50. Na tyto akce se dopravujeme opět vlakem, třístovkovými autobusy či MHD. Plánovaných akcí se zúčastnilo celkem 311 zájemců, neplánovaných pak 267 účastníků.  absolvovalo celkem 578 účastníků, z toho 61 hostů.

Velmi atraktivní jsou autobusové zájezdy, které organizujeme jako jediný turistický oddíl v Praze. V roce 2018 se uskutečnily všechny 4 plánované zájezdy. První jarní zájezd proběhl v dubnu a mířil do oblasti Lužických hor, kde jsme navštívili hrad Jestřebí, Nový Bor, Havraní skály a Cvikov.  Počasí bylo krásné, jarní a zájezd byl zakončen opulentní návštěvou Cvikovského pivovaru, kde vedoucí zájezdu manželé Procházkovi zajistili posezení a poživatiny. Velmi zdařilý zájezd.  Další zájezd se konal v půli května a mířil na Táborsko, konkrétně na Soběslavská Blata. V pěkném jarním počasí jsme prošli mezi rozkvetlými konvalinkami k naučné stezce Borkovická Blata. Odtud jsme projeli busem všechny významné blatské vesničky a obdivovali kouzelnou blatskou architekturu. Nakonec jsme prošli krásnými lesy v okolí osady Radimov a s bouřkou v zádech došli do malebné obce Skalice s krásným kostelíkem na kopci, malovanou hospodou se zajištěným občerstvením a malým muzeem staré školní jednotřídky, s výkladem samotného Igora Hnízda. Zájezd vedli Pešatovi a Šťastný. První podzimní autobus mířil do okolí Velkého Dářka, kde jsme prošli od Starého Ranska přes Radostín, kolem Velkého Dářka do Polničky. Zájezd proběhl v krásném podzimním počasí a byl velmi úspěšný. Posledním zájezdem na počátku listopadu měly být Tiské stěny u Děčína, Požár, který zde vypukl ani ne měsíc před konáním zájezdu a podařilo se ho uhasit teprve po týdnu způsobil, že byl vydán  zákaz vstupu nejen do skal, ale i do poměrně širokého okolí, včetně Děčínského Sněžníku. Narychlo byl tedy zvolen náhradní program. Náhradní zájezd mířil na Manětínsko do údolí Střely a do Plasů. Počasí nebylo právě nejlepší a trasa do Plasů velmi terénně náročná, se strženou stezkou, takže byl na místě operativně vytvořen náhradní program. Tenhle zájezd zkrátka byl od počátku provázen smůlou a potížemi. Zkrátka ne vždy se vše úplně povede.  Oba podzimní zájezdy vedli Šťastný a Pešatovi.

Jarní zájezdy byly zatím zcela plné, u podzimních to už bylo horší. Zájezdy poměrně hodně zaplňují hosté a ti, zejména u druhého podzimního zájezdu na nás trochu zapomněli. Účast hostů je pro nás dost důležitá, neboť vlastními silami zájezd dost těžko obsazujeme, cena by se tak zvyšovala a to rozhodně nechceme. A vzdát se této aktivity rozhodně nechceme, neboť jsme jediným turistickým oddílem v Praze, kde takové zájezdy organizuje. Spolupráce s Pragovkou musí být pro letošek více ohlídána a tak uvidíme. I pro rok 2019 připravujeme autobusové zájezdy, budou zase 4 a místa kam zamíří máte už v programech, které jste obdrželi domů a můžete si je vyzvednout u prezence. Napříště musíme vymyslet zlepšení prezentace těchto zájezdů na veřejnosti.

Další aktivitou oddílu jsou vícedenní akce, kterých jsme uskutečnili celkem 8, z toho 5 plánovaných a 3 mimo plán. Oblíbené jsou zejména pobyty na Vysočině, vedené Evou Benáčkovou.  

Tradiční oblibu má i Turistický týden na Valšovkách (Petrová, Vachtlová) jakož i vodácko - pěšácká Lenora (Vašek Pešata).  Členové našeho oddílu jsou rovněž účastni provozu turistické rozhledny na Studeném vrchu v Brdech, kde drží víkendové služby. V roce 2018 byly 3. 

       Našich akcí se v roce 2018 zúčastnilo 1139 osob, z toho členů OPT 973 a 166  členů TJ a hostů.  Čísla jsou výrazně menší než v roce 2017. Součet nachozených km v délkách nejdelších tras výletů a zájezdů je 1121km. Na našich akcích jsme příjemně strávili 121 dnů, průměr je 11,0  km za den. Průměrná účast na akci byla 13,1 nejvíce účastníků bylo na zájezdech do Lužických hor 48. Na uvedených číslech je snadno rozpoznat, že zájem o naše akce v uplynulém roce poněkud poklesl, i když průměrná délka nachozených km zůstala. To je dáno tím, že naše členská základna stárne. Myslím si však, že  jsou tato čísla jsou samozřejmě více než úctyhodná a rozhodně patří dík a obdiv všem těm, kteří se o ně zasloužili.

          V průběhu roku 2018 měl náš oddíl k 31.12.2018  81 členů. Z toho 23 mužů (28,4%) a 58 žen (71,6%). Průměrný věk je 73,97 roku. Máme pouze 6 členů mladších 60 let, z toho 2 muže a 4 ženy. To je alarmující. Svoje nachozené kilometry zaznamenalo a nahlásilo jen  22 členů. I to svědčí o  vztahu našich členů ke svému oddílu. Nějak si neuvědomují, že právě tyhle výsledky by mohly být pádným argumentem pro různá ne příliš příjemná jednání  s vedením TJ. Zapsali si celkem 9 408 km , průměr na zapisujícího člena tak činí 427,6 km . Čísla jsou zhruba na loňské úrovni a oproti dřívějším rokům o mnoho nižší. Inu stárneme a už nám to tak nechodí.

    Vedení akcí se věnovalo celkem 20 členů OPT. Nejvíce akcí odvedli Vašek Pešata 24, Franta Profous 19,  Eva Benáčková 14, Jirka Havelka 11. Dále: Jakub Šťastný a Jirka Procházka, Miloš Svatý 7, Anička Pešatová a Mirka Procházková (host OPT) 5, Květa a Jirka Habáskovi 3, Eva Vachtlová, Věra Kvardová, Pavla Svobodová, Marta Škodová a Jirka Vojta 2, Helena Petrová,  Eva Bezděková, Ljuba Poutníková a Milena Jirkovská po 1. Uvádím tento přehled úmyslně kompletní, abychom věděli kdo se zasloužil o fungování oddílu a také pro poděkování těm, kteří se podílejí na přípravě Vámi a s Vámi příjemně stráveného času. Samozřejmě není možno vůbec porovnat pracnost zorganizování jednodenního výletu vlakem do okolí Prahy s dvoudenním či vícedenním zájezdem. Všechno je ale nesmírně cenné a potřebné a bez obětavosti lidí by naše činnost nebyla žádná. Každému jednomu z nich, byť třeba odvedli jeden výlet patří dík a uznání, neboť to dělali pro druhé, bez nároku na odměnu a nám, účastníkům způsobili spoustu příjemných zážitků a pocitů, jakož i poučení a rozšíření obzoru našich znalostí.

Dle výsledovky, předané nám kanceláří TJ v roce 2018 činily náklady našeho oddílu 45.053,15 Kč,

z toho  náklady na zájezdy a dotované výlety 39.153,68 Kč, ostatní drobné nákupy  1.561,47 Kč, poplatky a poštovné 665,--Kč a náklady na VČS 3. 673,--Kč . Výnosy pak v roce 2018 činily

44.430,00--Kč, z toho tržby za zájezdy 31.510,--Kč, členské příspěvky 7.920,--Kč a příspěvky od právnických a fyzických osob (od Evy Mackové) 5.000,--Kč. To znamená že oddíl v roce 2018 hospodařil s deficitem ve výši 623,15 Kč. Jelikož oddíl k 31.12.2017 hospodařil s převoditelným přebytkem 28.051,68 Kč , činí celkový výsledek jeho hospodaření k 31.12.2018 přebytek 27 428,53 Kč, který převádíme  do příštího účetního období.       

A nyní k plnění usnesení z Výroční členské schůze, konané 5.2.2018. Body 1 až 5 (Výroční správa, hodnocení práce VOPT, Plán činnosti na r.2018, výše člebnských příspěvků do OPT, členské povinnosti TJ, volba delegátů na Konferenci TJ) byly naplněny. Bod 7 – kandidáti OPT do výboru TJ p.Haláček a p.Sova- naši kandidáti nebyli zvoleni. Bod 8 – kandidáti OPT do KK pí. Svobodová, pí.Pešatová a p.Šťastný – naši kandidáti byli z volby šachováni zákulisními administrativními obstrukcemi, až na protest svoji kandidaturu odvolali, dodatečně navržený p.Sova nebyl opět administrativním zásahem zvolen. TJ patrně nepotřebuje v KK odborníky. Bod 9 – některé připomínky ke znění nových Stanov TJ byly akceptovány, většina však ne. Bod 10 – Stanovisko VOPT k aktuálním změnám bylo předloženo, VTJ jej vzal na vědomí bez další odezvy. Bod 11 – čestné členství v OPT Jiřího Procházky – splněno.

Výbor oddílu pěší turistiky, který je současně i sborem cvičitelů čítal v uplynulém roce 2018

11 členů. Byli to tito naši členové : Věra Kvardová, Anička Pešatová, Marta Škodová, Pavla Svobodová,  Jirka Havelka,  Miloš Svatý, Jirka Vojta, Franta Profous, Jirka Procházka, Jakub Šťastný a Vašek Pešata. Všem členům stávajícího výboru OPT bych při této příležitosti rád poděkoval za jejich obětavou, nezištnou práci pro ostatní členy oddílu. 

Věřím, že oddíl se podaří udržet při životě, že najdeme injekci na rozšíření a omlazení jeho členské základny. Vždyť Oddíl je stále i přes popsané problémy svojí činností nejsilnějším oddílem v rámci této TJ. Oddílu  přeji, aby do dalších let  vykročil nohou pevnou a krokem bujarým jak v rámci TJ tak na všech značených i neznačených stezkách naší vlasti. A  Vám přeji, aby vás  kamarádský duch provázel nejen na našich společných trasách, ale i na všech Vašich životních poutích rokem 2019.  Ahoj!

Děkuji Vám za pozornost.

V  Praze, dne 11.2.2019           

Ing.Václav Pešata, předseda OPT KOTVA Braník