Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z VČS OPT 2014

12. 2. 2014

Zápis z Výroční členské schůze OPT KOTVA Braník, konané dne 10.2.2014

 
Výroční členskou schůzi zahájil v 17.45 hodin předseda OPT Ing.Pešata. Uvítal přítomné a vyzval je k uctění památky, v roce 2013 zemřelých dlouholetých členů oddílu Vlasty Svaté a Dr.Pavla Pešaty, minutou ticha. Poté seznámil plénum s návrhem VOPT na složení pracovního předsednictva VČS ve složení: Ing.Svatý(pověřen řízením VČS), Ing.Havelka, Ing.Pešata. Zapisovatelkou navrhuje Věru Kvardovou. Návrh byl jednomyslně přijat.
 
Ing.Svatý seznámil VČS s návrhem programu VČS dle Pozvánky a požádal o případné připomínky či doplnění. Jelikož se tak nestalo, vyzval přítomné k odsouhlasení. Program byl jednomyslně přijat
 
Poté následovala volba pracovních komisí VČS. VČS odhlasovala volby komisí aklamací. Komise pak byly zvoleny v tomto složení:
komise mandátová: Ing.Vojta Jiří, Procházka Jiří, Ing. Dušek Jan
komise návrhová: Šťastný Jakub, Dr.Svobodová Pavla, Ing. Kněžek Miroslav
 
Předseda výboru oddílu Ing.Pešata poté přednesl obsáhlou Zprávu o činnosti oddílu pěší turistiky TJ KOTVA Braník v roce 2013. Ve zprávě se zmínil o problémech, se kterými se oddíl potýká: výrazný úbytek členů, bohužel i odliv členů do 60 let jednak z důvodů široké nabídky atraktivnějších sportů pro mladší generaci, ale i z důvodu výše příspěvků do TJ, stárnutí členské základny, hospodářská krize, projevující se šetřením pěněžních prostředků členy, nábor nových členů, který se nedaří a jistá nekázeň našich členů při přihlašování na akce oddílu, což způsobilo zrušení 1 autobusového zájezdu. Příliš se nedaří spolupráce s turistickým oddílem TJ Praga, kterému oddíl nabídl spoluúčast na našich akcích. Přesto díky hostům a nečlenům našeho oddílu se tak tyto akce mohou uskutečnit. Naopak se velmi daří účast na sobotních turistických výletech vlakem či autobusy „třístovkami“, které mají vysokou navštěvovanost. Vyzdvihl práci Jirky Havelky s organizováním tzv. Havelkových střed pro seniory, které jsou pravidelně navštěvovány ustáleným početným kádrem turistů. Ve zprávě dále předseda oddílu seznámil a výčtem akcí pořádaných oddílem v roce 2013 podle jejich zaměření. Oddíl uspořádal v roce 2013 celkem 97 akcí. Dále zpráva obsahovala stručný přehled o hospodaření oddílu v roce 2013. Rovněž poděkoval Mirkovi Rudišovi, který rezignoval na funkci ve VOPT za dlouholetou bohatou práci pro oddíl a zejména pro TJ.
 
Dalším bodem bylo seznámení s plánem činnosti oddílu na rok 2014, přičemž vedoucí jednotlivých akcí plánovaných na období jaro-léto 2014 ve stručnosti seznámili přítomné s náplní jednotlivých akcí.
 
Předseda oddílu pak zopakoval výši členských příspěvků pro rok 2014 a 2015 a povinností platných pro rok 2014.
 
Následovala diskuze.
Marešová -   děkuje F.Profousovi a E.Benáčkové za organizování výletů v
                  mimoisezonním období(zima)
Ing.Dušek - připomíná, aby vedoucí jednotlivých akcí měli v nabídce akce uvedenu
                  přibližnou cenu a zejména pevný termín konání
Ing.Vojta   - vyzývá na členy OPT ke kandidatuře do VTJ a zve je k práci pro TJ
                - seznamuje členy s možností obnovy odboru KČT jako součásti odboru KČT
                  Karlov a vyzývá je ke vstupu do KČT
Ing.Pešata – apeluje na členy ohledně kadidatury do VTJ
                - seznamuje VČS s návrhem výboru OPT jmenovat člena OPT Ing.
                  Miroslava Rudiše a Věru Kvardovou Čestnými členy Oddílu pěší turistiky TJ
                  Kotva a doporučuje jej zařadit do usnesení. Návrh přijat
                  s potleskem.                    
                -  vyzývá k odpovědnému přístupu k autobusovým zájezdům, zejména při
                  jejich přihlašování
                - vyzývá členskou základnu k aktivnímu přístupu při shánění nových členů
                  oddílu, jakož i případných sponzorů oddílu
                - upozorňuje na nutnost nahlásit jakoukoli změnu adresy, telefonu, mailu
                  stavu sekretariátu TJ nebo kterémukoli členu výboru OPT
Ing.Martinů - seznamuje přítomné s možnostmi plynoucími z členství v KČT
                   a vyzval zájemce k účasti.
 
Následovalo vyhodnocení oddílové soutěže v nachozených kilometrech, které provedl Jakub Šťastný
 
Zpráva mandátové komise: předseda komise Ing. Vojta oznámil, že z 90 pozvaných členů je přítomno 55, což je 61,6 %. Schůze je tedy usnášení se schopná.
 
Po tomto bodu následovala volba delegátů na Výroční konferenci TJ KOTVA, jejíž termín 7.4.2014.
Klíčem 1:7 ke stavu k 31.12.13 byli zvoleni následující delegáti:                         
Martinů Miroslav, Profous František, Třešňák Jiří, Svatý Miloš, Kvardová Věra, Havelka Jiří, Svobodová Pavla, Šťastný Jakub, Antoš Josef, Pešata Václav st., Navrátilová Michaela,   Šimková Helena,Benáčková Eva.
Náhradníci : Vachtlová Eva, Pešatová Anna st., Marešová Alena, Baťová Jaroslava, Pešata Václav ml., Kněžková Marta, Škodová Marta
 
Předseda návrhové komise Šťastný přednesl návrh na usnesení VČS OPT KOTVA Braník konané dne 10.2.2014. Návrh byl odsouhlasen jednomyslně, takže vstoupil v platnost.
 
Závěr VČS provedl nově zvolený předseda OPT Ing.Pešata. Zhodnotli průběh VČS, poděkoval za účast a popřál všem pevné zdraví a krásné společné zážitky na našich cestách.
 
V Praze, dne 10.2.2014
 
Zapsala : Kvardová
Zápis z VČS OPT 2014 v PDF zde: