Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání a Usnesení Výroční členské schůze OPT 2019

18. 2. 2019

Zápis z Výroční členské schůze OPT KOTVA Braník, konané dne 11.2.2019

 

Výroční členskou schůzi zahájil v 17.45 hodin předseda OPT Ing. Pešata. Uvítal přítomné a vyzval je k uctění památky zemřelé kamarádky, členky OPT RNDr. Zorky Pokorné, zemřelé v lednu 2019 minutou ticha.

 

Poté seznámil plénum s návrhem VOPT na složení pracovního předsednictva VČS ve složení: Ing. Svatý(pověřen řízením VČS), Ing. Pešata. Zapisovatelkou navrhuje Dr. Pavlu Svobodovou. Návrh byl jednomyslně přijat.

Ing. Svatý seznámil VČS s návrhem programu VČS dle Pozvánky a požádal o případné připomínky či doplnění. Jelikož se tak nestalo, vyzval přítomné k odsouhlasení. Program byl jednomyslně přijat.

Poté následovala volba pracovních komisí VČS. VČS odhlasovala volby komisí aklamací. Komise pak byly zvoleny v tomto složení:

komise mandátová: Ing. Vojta Jiří, Procházka Jiří, Ing. Sova Vladimír

komise návrhová: Šťastný Jakub, JUDr. Svobodová Pavla, Pešatová Anna

Předseda výboru oddílu Ing. Pešata poté přednesl Zprávu o činnosti oddílu pěší turistiky TJ KOTVA Braník v roce 2018. Ve zprávě se ve stručnosti zmínil o opakujících se problémech,  stárnutí členské základny a nábor nových členů, který se nedaří. Trochu stagnuje spolupráce s turistickým oddílem TJ Praga, kterému oddíl nabídl spoluúčast na našich akcích.

V roce 2018 oddíl uspořádal 87 akcí, z toho přímo plánovaných bylo 55 a žádná nemusela být odvolána.. Nejvíce se uskutečnilo tzv. Seniorských střed, které ideově i fyzicky vodí Jirka Havelka s nejbližšími kamarády a míří do okolí Prahy. Tyto akce jsou pravidelně navštěvovány ustáleným  početným kádrem turistů a staly se jednou ze základních aktivit oddílu. Rovněž sobotní výlety jsou velmi oblíbené a navštěvované, vedou je většinou členové VOPT.  Rovněž úspěšné byly autobusové zájezdy, které oddíl uspořádal 4. Zde je důležitá právě spolupráce s Pragovkou, neboť bez účasti těchto „hostů“ bychom bus těžko obsazovali. Rovněž byly zmíněny vícedenní akce, zejména akce vedené Evou Benáčkovou na Vysočině, či akce Týden na Valšovkách, jakož i Lenora s pěším a vodáckým programem. Členové oddílu se rovněž podílí na provozu rozhledny na Studeném vrchu v Brdech. Ve zprávě dále předseda oddílu seznámil s kompletním výčtem akcí pořádaných oddílem v roce 2018 podle jejich zaměření. I přes zmíněné problémy oddíl  uspořádal v roce 2018 celkem 87 akcí, z toho 55 plánovaných a 32 dalších v nadplánu. Oddíl měl k 31.12.2018 celkem 81 členů .

Nachozené km si zapisovalo a odevzdalo jen 22 členů, na vedení výletů se podílelo 20 členů oddílu.

Dále zpráva obsahovala stručný přehled o hospodaření oddílu v roce 2018. Konstatoval, že oddíl vykázal ke konci roku přebytek ve výši 27 428, 53 Kč

Rovněž ve Zprávě bylo zmíněno plnění úkolů z usnesení z minulé VČS v r.2018. Splněny byly body 1-6, zbylé body se nepodařilo naplnit zcela, nebo jen částečně, nikoli zaviněním VOPT.

Po té popřál přítomným pevné zdraví a krásné zážitky na cestách s oddílem pěší turistiky.

Dalším bodem bylo seznámení s Rozpočtem oddílu (Pešata) a Plánem činnosti oddílu na rok 2019 (Svatý), přičemž vedoucí jednotlivých akcí plánovaných na období jaro-léto 2019 ve stručnosti seznámili přítomné s náplní jednotlivých akcí. Pro rok 2019 jsou Plány činnosti distribouvány kompletní, tedy jak středy, tak soboty.

Předseda oddílu pak zopakoval výši členských příspěvků pro rok 2019  a povinnost zaplatit členské příspěvky pro rok 2019 do 31.3.2019.

Následovala 25 minutová přestávka na večeři (řízek s bramborovým salátem).

Po pauze následovala diskuse.

Pešata – přednesl návrh na udělení čestného členství OPT pí. Evě Benáčkové a p. Františku

              Profousovi za dlouholetou obětavou práci pro oddíl. Návrh přijat bez připomínek a s

              potleskem.

Svatý  -  přednesl návrh VOPT na udělení čestného členství TJ p. Ing. Václavu Pešatovi,  

              Odůvodnění : v loděnici od narození (1948), platící člen od r.1957, od r.1972 funkcionář

              v různých funkcích v odboru turistiky a OPT, aktivní účastník stavby loděnice ( v r.1972

              jako předák), od r.1981 předseda OPT doposud, 17 let člen VTJ, v létech 2002-2010

              místopředseda TJ, dlouholetý člen OPT a OVT. Návrh přijat bez připomínek a za potlesku

              přítomných.

Do diskuse se nikdo další nepřihlásil.

Následovalo vyhodnocení oddílové soutěže v nachozených kilometrech, které provedl místopředseda a jednatel OPT Jakub Šťastný. Vítězi se stali pí. Jiřina Havlíčková a p. František Profous.

Zprávu mandátové komise přednesl její předseda J.Vojta: pozváno 83 členů, účast je 43 členů a další 9 členů se omluvilo s plnou mocí, což činí 51,8 %, (resp. 62,6 %). VČS je úsnášení se schopná.

Po tomto bodu měla následovat volba delegátů na Výroční konferenci TJ KOTVA, jejíž termín je  počátkem prosince 2019. Ing. Svatý přednesl návrh na zrušení tohoto bodu, neboť do data Konference je příliš velký časový odstup, takže VOPT navrhuje VČS, aby byl pověřen jmenováním delegátů na Konferenci v požadovaném období. (VOPT vede oddíl v období mezi VČS). Bez připomínek

Předseda  Návrhové komise p. Šťastný přednesl návrh na usnesení VČS OPT KOTVA Braník, konané dne 11.2.2019. Návrh byl odsouhlasen jednomyslně. Usnesení tím vstoupilo v platnost.

Závěr VČS provedl předseda OPT Ing. Pešata. Zhodnotil průběh VČS, poděkoval za účast a popřál všem pevné zdraví a krásné společné zážitky na našich cestách.

V Praze, dne 11.2.2019

Zapsala : Dr. Svobodová

Usnesení VČS OPT 2019

Příloha : Usnesení VČS ze dne 11.2.2019