Jdi na obsah Jdi na menu
 


VČS OPT

8. 2. 2007

                        Z á p i s   z  VČS  OPT / 2 0 0 7

    TJ  KOTVA  Braník dne  5.2.2007

 

                       

Po příchodu do klubovny se členové OPT zapsali do prezenční listiny.

 

Výroční členskou schůzi zahájil v 17.50 hodining. Václav Pešata. Minutou ticha přítomní členové uctili památku členů OPT zesnulých v uplynulém roce.

Poté Ing.Pešata přednesl návrh na pracovní předsednictvo pro tuto VČS. VČS zvolila pracovní předsednictvo v tomto složení :  Václav  Pešata, Jiří Havelka, Miloš Svatý.

Předseda OPT pak předal slovo předsedajícímu VČS Ing.Svatému, který se ujal řízení schůze.

 

Účastníci schůze schválili program VČS dle pozvánky.

 

Poté VČS zvolila :

            Zapisovatel: Věra Kvardová

            Mandátová komise: Pokorná, Šváb, Hrdina

            Návrhová komise: Svobodová, Šťastný, Kněžek

 

Zprávu o činnosti oddílu v roce 2006přednesl předseda oddílu ing. Pešata. Zmínil se o všech   druzích aktivit oddílu a vyzdvihl obětavou  práci vedoucích jednotlivých akcí.Jedná se o sobotní výlety zpravidla vlakové, autobusové zájezdy jedno i vícedenní, dovolenecké tuzemské i zahraniční akce, akce skupiny VHT a středeční výlety pro  dříve narozené, které vede Jirka Havelka Shrnuto –  OPT uskutečnil v roce 2006  celkem 102 akcí.

Byla též zmíněna úprava a rekonstrukce velké klubovny , na níž se podíleli i členové TJ a hlavně členové z našeho oddílu a to i ti, kteří již nemají vůči jednotě žádnou brigádnickou povinnost. Za to jim byl vysloven dík.

 

Dalším bodem jednání byl Plán činnosti na rok 2007. Jednotliví vedoucí plánovaných akcí informovali o jejich konkrétním obsahu a tím současně pozvali členy OPT k účasti.

 

Poté Ing. Pešata informoval přítomné o členských příspěvcích  a povinnostech v r. 2007“ : příspěvky do OPT zůstávají v nezměněné výši tj. Kč 70,-. Povinností členů je

            zaplatit příspěvky do 31.3.07.

Členské příspěvky do TJ : dospělí a výdělečně činní…………300,-Kč/rok

                                         mládež  do 15 let a stududující… ..225,-Kč/rok

                                         důchodci………………………...150,-Kč/rok

Další povinností členů jsou brigádnické hodiny. Pro rok 2007 byl stanoven limit  5 hod pro člena za rok.( muži do 60 let, ženy do 57 let )

 

-  Diskusi řídil Ing.Svatý:

-         Milan Vančura : návrh na dvoudenní zájezd na Šumavu na podzim 2007. Mimo jiné tímto plní přání členů OPT, kreří o tuto akci projevili zájem již v loňském roce. Jedná se o lokality MODRAVA a ANTÝGL.( VČS projevila velký zájem )

-         Vašek Pešata :členové OPT byli požádáni , aby věnovali pozornost aktualizaci členské základny. Ochrana rodného čísla je dána ze zákona a neumožňuje žádnou další manipulaci s tímto údajem.

-         Jakub Šťastný : informoval o úspěšně vedených webových stránkách, kde jsou informace o životě oddílu a zážitcích z našich cest. Vzhledem k tomu, že do současné doby je kolem 2500 přístupů, je sledovanost velmi solidní.

-         Jirka Havelka: vznesl návrh na zvolení čestných členů OPT a to:  Julius Zeman a František Belovič. VČS tento návrh odsouhlasila.

 

Vyhodnocení soutěže v počtu nachozených km v r.2006  provedl Jakub Šťastný). a předal vítězům pěkné diplomy.

 

Zpráva mandátové komise – přednesla předsedkyně komise Dr. Zora Pokorná:  pozváno:       151 členů  zúčastnilo se   90  členů  účast je tedy 60% a VČS je tudíž usnášeníschopná.

 

Ing. Svatý přednesl  návrh na delegáty na Výroční konferenci TJ, která se bude konat dne  

            26.3.2007 od 18:00 hod. :                                                    

Foch Petr, Kněžek Miroslav, Kroupa Jaroslav, Kvardová Věra, Martinů Miroslav, Paulus Josef, Pokorná Zora, Svatý Miloš, Třešňák Jiří, Vančura Miloš, Vachtlová Eva, Beňáčková Eva, Pešatová Anna st., Kněžková Marta, Klimánek Bohumil, Ženíšková Ludmila.   Náhradníci: Vančurová Hana, Káš Vladimír, Srbová Hana, Jirkovská Milena, Šváb Oldřich, Gula Milan, Sabová  Věra.

 

Předsedkyně Návrhové komise Dr. Pavla Svobodová přednesla návrh na usnesení a tento byl členskou schůzí jednomyslně přijat a odsouhlasen.

 

 

Závěr schůze provedl ing. Pešata – poděkoval za účast a pozornost všem přítomným a poté  v 19.25 hodin schůzi  ukončil.

 

 

 

 

Zapsala: Kvardová                                            Schválil: Pešata

 

Zápis z VČS OPT také zde: